O projekcie

1.     INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę”  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.;

Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

Beneficjentem Projektu jest Naczelna Izba Lekarska, Warszawa ul. Sobieskiego 110.

2.     CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Zawody lekarza i lekarza dentysty są zawodami szczególnymi, w których obok posiadanej wiedzy i umiejętności specjalistycznych bardzo ważną rolę odgrywają kompetencje społeczne, które decydują o sukcesie i przewadze konkurencyjnej lekarza na runku usług medycznych. Nowe trendy w sposobach organizowania pracy powodują, że wysokie kompetencje społeczne konieczne są do zapewnienia skutecznego funkcjonowania lekarzy.

Projekt stanowi odpowiedź na kluczowe problemy, jakimi są niedostateczna jakość relacji lekarz-pacjent, braki w kompetencjach psychospołecznych lekarzy – komunikatywność i inteligencja emocjonalna, jak również ograniczona znajomość zagadnień formalno –prawnych z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Naczelna Izba Lekarska przygotowała kompleksowy program szkoleń warsztatowych, które są efektywną formą uzupełniania wiedzy i umiejętności  w zakresie kompetencji miękkich.

Szkolenia prowadzone będą w grupach 10-osobowych, w cyklu 6-dniowym: 4 dni na zagadnienia komunikacji interpersonalnej oraz 2 dni dotyczące systemu funkcjonowania ochrony zdrowia.

Zakres merytoryczny warsztatów dotyczących umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

 • efektywnej komunikacji z pacjentem,
 • sposobu przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach,
 • sposobów zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • sposobów radzenia z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich,
 • umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału,
 • sposobów radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Zakres merytoryczny warsztatów dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

 • form wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty,
 • odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej lekarza i lekarza dentysty,
 • zasad kontraktowania i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • zasad wystawiania recept na leki refundowane,
 • organizacji pracy i zarządzania zespołem,
 • marketingu usług lekarskich,
 • zadań i roli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Szkolenia uzupełnione są 11 kursami na platformie e-learningowej.

3.     CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem w grupie 2000 lekarzy poniżej 35 roku życia.

4.     WSKAŹNIK POMIARU CELU

Liczba lekarzy poniżej 35 roku życia, którzy zakończyli udział w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym i deklarują podniesienie wiedzy w zakresie objętym projektem.

5.     ADRESACI

Szkolenia skierowane są do młodych lekarzy, poniżej 35 roku życia, będących w trakcie specjalizacji lub stażu.

6.     REALIZACJA

Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar całej Polski.

Szkolenia realizowane są przez wyłonionych organizatorów  i trenerów.

Podmioty współpracujące z Naczelną Izbą Lekarską w zakresie realizowanego Projektu:

 

WYKONAWCA

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Absolwent Beata Krudkopad - Szaturska

Szkolenia w zakresie kompetencji miękkich

Moja Firma Elżbieta Kowalska

Szkolenia w zakresie kompetencji miękkich (województwo mazowieckie)

Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka

Szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

KONFIDES Błażej Bylica

Organizator szkoleń

IBCP Katarzyna Dziedzianowicz

Organizator szkoleń

Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka

Organizator szkoleń

 

 

 

7.     KONTAKT

Biuro Projektu

Naczelna Izba Lekarska

Ul. J. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

e-mail: mlodylekarz@hipokrates.org

Tel.  22/ 558 80 47

Fax. 22/ 559 13 13

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH